General Terms and Conditions Withofs Transport Company NVGENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. Object

Iedere vervoerovereenkomst wordt, zelfs bij Nationaal transport, beheerst door de bepalingen van het CMR-Verdrag, ondertekend te Genève op 19.05.1956 (bekrachtigd door de Belgische Wet op 04.09.1962), en door het CMR-Protocol ondertekend te Genève op 05.07.1978. Bovendien wordt iedere verrichting in het kader van de vervoerovereenkomst, en elke opslag, voor, tijdens en na de uitvoering van de overeenkomst aan deze algemene voorwaarden onderworpen.

2. Loading, unloading, engorgement

Behoudens schriftelijke vermelding in tegengestelde zin:
* moet de afzender de lading verzorgen
* moet de geadresseerde de lossing verzorgen
* moet de vervoerder, voor zover dit noodzakelijk is, de stuwing der goederen verzorgen.
Hij die gelast is met gezegde handelingen is aansprakelijk voor zijn eigen daden, alsmede voor deze van de personen die hem bijstaan en die dus voor zijn rekening handelen.
Het is aan het personeel van de vervoerder verboden deel te nemen aan de laad- en losoperaties, dan is zijn tussenkomst vreemd aan de vervoerovereenkomst en kan het slechts beschouwd worden als een aangestelde van de afzender of van de geadresseerde.

3. Instructions

Iedere tussenkomst van het personeel van de vervoerder, verder reikend dan aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen is verboden. Indien het personeel, tegen dit verbod in, toch tussenkomt, dan is zijn tussenkomst vreemd aan de vervoerovereenkomst en kan het slechts beschouwd worden als een aangestelde van de afzender of van de geadresseerde.
De beheerders van deze plaatsen duiden de door het voertuig te volgen weg aan in de fabrieken, magazijnen, werven en andere plaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor deze te volgen weg. Indien de plaatselijke omstandigheden van die aard zijn, dat zij het voertuig en/of de lading in gevaar brengen, dan kan de vervoerder zich er nochtans tegen verzetten.

4. Risks

De goederen worden uitsluitend op het risico van de opdrachtgever getransporteerd.

5. Goods

Het beding “said to contain” is van rechtswege van toepassing, indien de vervoerder, zonder onderzoek naar hun inhoud en hun staat, in ontvangst neemt:
* de voertuigen en containers, gevuld afgegeven
* goederen in kisten of balen
* goederen in een andere ondoorschijnende verpakking
Het door de afzender in de vrachtbrief aangegeven gewicht wordt door de vervoerder echter niet erkend en levert geen bewijs tegen hem, behoudens indien een verificatie heeft plaatsgevonden.

6. Customs

Ter vervulling van de douane formaliteiten handelt de vervoerder uitsluitend als lasthebber van de afzender. Abnormale wachttijden bij de douane, ten gevolge van onvoorziene stakingsacties, of te wijten aan afwezigheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van bescheiden allerhande (o.a. T-documenten, sanitaire attesten e.d.) geven recht op een prijstoeslag, conform het tarief dat door het I.W.T. daartoe werd opgesteld.

7. Payment

Betalingen dienen te geschieden op de zetel van de vervoermaatschappij. Wissels worden niet voor betaling aanvaard, tenzij deze voor aval door de gedomicilieerde bank gewaarborgd zijn. Het trekken van wissels verandert de plaats van betaling niet. Bij ontstentenis van een andersluidend beding, zijn de facturen contact betaalbaar.

8. Interest and damage clause

Elke niet contant betaalde factuur doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar lopen vanaf de vervaldatum. De nalatigheidsintresten worden per begonnen maand verrekend. Na verloop van 1 maand wordt het factuurbedrag bij niet betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfait van 10% met een minimumbedrag van EURO 50,00. De betalingsverplichtingen van de koper worden niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

9. Collection costs

Alle relevante invorderingskosten ontstaan ingevolge de betalingsachterstand en alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief de advocaatkosten, zullen ten laste van de opdrachtgever worden gelegd en ten opzichte van deze laatste verhaald worden.

10. Property retention right

De goederen van de opdrachtgever, die in het bezit zijn gekomen van de vervoerder, dienen als pand voor de betaling van diens schuldvorderingen jegens die schuldenaar of eigenaar van de goederen. Dit pand wordt beheerst door de bepalingen betreffende het handelspand. De vervoerder mag vanaf dat ogenblik het retentierecht uitoefenen op de goederen die nog in zijn bezit zijn.

11. Complaints

Mogelijke klachten met betrekking tot de geleverde prestatie moeten, om ontvankelijk te zijn, ten laatste binnen een termijn van 8 dagen na de levering, per aangetekend schrijven ingediend te worden op de zetel van de firma zoals vermeld op de factuur.

12. Force majeure

Wanneer de vervoerder ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

13. Bankruptcy

De vervoerder behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever.

14. Applicable court of jurisdiction

Alle geschillen of betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Tongeren. Alleen de Belgische Wet is van toepassing.


Most Recent Posts

In the Spotlight

Contact US

How can we help you?

Do you have questions or do you want to call on our expertise? Do not hesitate to contact us. We will handle your question within 24 hours.

Register here & be the first to receive our latest news by email

View the previous updates